Mijn Winkelwagen

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden Le Bouquet – Consumenten

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam: Le Bouquet BV
Adres: Nieuwe Zeeweg 80, 2202 HB Noordwijk
Telefoon06-28593678 (bereikbaar op werkdagen van 9.30u. tot 18.00u.)
E-mailadres: info@le-bouquet.shop
KvK-nummer:  88973840
Btw-identificatienummer:  NL 864 84 09 25 B01

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door consumenten met Le Bouquet gesloten overeenkomsten, zowel voor het boeken van;

 1. a) een proeverij,
 2. b) het bestellen van wijn,
 3. c) het boeken van een ticket voor een evenement alsook,
 4. d) voor alle andere overeenkomsten tussen de consument en Le Bouquet.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt zal de consument de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter inzage hebben. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Le Bouquet voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden ter inzage staan en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Als de overeenkomst middels elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs dezelfde elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 3 – LEEFTIJDSCRITERIUM

De wettelijke leeftijd om deel te nemen aan een wijnproeverij of om wijn te kopen is minimaal 18 jaar. Hieraan zal door Le Bouquet nooit worden afgeweken.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Middels de voorgenoemde website wordt ment geïnformeerd over welke producten en diensten Le Bouquet aanbiedt en hoe besteld kan worden, inclusief de prijs. Het aanbod op de websites is zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Indien de leverancier gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Le Bouquet niet.

 

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen,

– de eventuele kosten van verzending,

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn,

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht,

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst,

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Le Bouquet de prijs garandeert.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 Wijnproeverij: via de website kan de consument een wijnproeverij reserveren. De betaling voor wijnproeverijen geschiedt voorafgaand aan de proeverij. Na het maken van de reservering ontvangt de consument per e-mail een bevestiging met een betaallink. Binnen twee weken dient de betaling voldaan te zijn, waarna de reservering voor de wijnproeverij definitief is.

5.2 Wijn bestellen: via de website is het mogelijk om wijn te bestellen. Per e-mail ontvangt de consument een orderbevestiging met een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de wijn toegezonden naar het opgegeven adres. De levering kan, ter keuze van Le Bouquet, zowel geschieden per pakketpost als door Le Bouquet zelf.

5.3 Evenementen: via de Le Bouquet of op locatie (bij restaurants, bij de klant thuis, of elders) worden georganiseerd. Tickets kunnen hiervoor online aangeschaft worden. Hierbij worden de kosten direct online voldaan.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Le Bouquet retourneren, conform de door Le Bouquet verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Le Bouquet. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Le Bouquet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Le Bouquet bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Le Bouquet dit bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Le Bouquet of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

– Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

– In afwijking van het vorige lid kan Le Bouquet producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

– Prijsverhogingen binnen 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

– Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Le Bouquet dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

– De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

– Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Le Bouquet niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

– Le Bouquet staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

– Een door Le Bouquet of producent verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Le Bouquet kan doen gelden.

– Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Le Bouquet schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

– Le Bouquet is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

– De garantie geldt niet indien:

 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Le Bouquet en/of op de verpakking behandeld zijn;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

– Le Bouquet zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Le Bouquet kenbaar heeft gemaakt.

– Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Le Bouquet geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

– Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

– In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Le Bouquet het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

– Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Le Bouquet zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Le Bouquet.

– Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Le Bouquet tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Le Bouquet bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

– De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

– De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

– De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

– Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

– In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

– Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste vier maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

– Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van  een proef- of kennismakingsabonnement wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

– Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

ARTIKEL 13 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Le Bouquet te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Le Bouquet behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

12.1 Le Bouquet doet er alles aan de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij geschillen over onze producten of onze diensten kunt u in dat geval contact op bij Le Bouquet.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de door Le Bouquet op grond van de overeenkomst te verrichten prestatie worden ingediend.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

12.4 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Le Bouquet en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.5 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Le Bouquet is niet aansprakelijk voor schade door de Le Bouquet geleverde producten en/of verrichtte diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Le Bouquet waardoor de schade rechtstreeks wordt veroorzaakt.

13.2 Le Bouquet is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behalve als dit is veroorzaakt door opzet aan de kant van Le Bouquet waardoor die schade rechtstreeks wordt veroorzaakt. Voor gevolgschade is Le Bouquet niet aansprakelijk.

13.3 Le Bouquet is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade of letsel van de klant of derden behalve als de schade of het letsel rechtstreeks door opzet aan de kant van Le Bouquet is veroorzaakt. De klant vrijwaart Le Bouquet voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Le Bouquet verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet aan de kant van Le Bouquet.

13.4 Le Bouquet kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Le Bouquet verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de hieronder opgesomde omstandigheden:

niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Le Bouquet en/of door Le Bouquet ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Le Bouquet toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Le Bouquet is in die gevallen niet schadeplichtig.

13.5 In geval van overmacht behoudt Le Bouquet zich het recht voor om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.

13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.

 

ARTIKEL 14 – AUTEURSRECHT

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten en/of evenementen die door Le Bouquet tot stand zijn gebracht blijven eigendom van Le Bouquet.

 

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.